StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
PRESSMEDDELANDE Remissyttrande
Sök

PRESSMEDDELANDE

 

Hushållningssällskapen välkomnar konsekvensbeskrivning av förslag till förbud för viss användning av växtskyddsmedel.

 
I förslaget till nationell handlingsplan för hållbar användning av bekämpningsmedel, framhölls vikten av att svenskt lantbruk har likvärdiga produktionsmöjligheter som övriga Europa.
Hushållningssällskapen delar den uppfattningen och anser inte att det finns skäl för Sverige att ha nationella förbud för växtskyddsmedel.


– Vi välkomnar därför att Jordbruksverket nu ska ta fram en konsekvensbeskrivning
av de begränsningar som Kemikalieinspektionen föreslår, säger Jesper Broberg, Förbundsdirektör på Hushållningssällskapet, i ett yttrande till Jordbruksverket.
Som skäl till Hushållningssällskapens ställningstagande vill vi ange följande:
-De svenska lantbrukarna är verksamma på en konkurrensutsatt marknad, där alla måste ges likartade villkor.
- Det har hittills inte gått att påvisa att det svenska lantbruket har gynnats av att ”gå före” i införandet av ökade krav och restriktioner. Tvärtom kan vi befara att denna politik istället lett till att ca hälften av vår matkonsumtion idag utgörs av import, en andel som dessutom ökar. Därmed får det så kallade folkhälsoargumentet en allt mindre betydelse.
- Ur miljösynpunkt är det bättre att ge förutsättningar till ett konkurrenskraftigt svenskt
Lantbruk, än att vi tvingar produktionen utomlands där klimatet ofta kräver större insatser av växtskyddsmedel.
- Att användningen av de aktuella produkterna idag är liten, talar mot behovet av ett förbud.
Det visar snarast att svenska lantbrukare har kunskap att behovsanpassa användningen.
- I vissa fall, t ex när det gäller behandling av matpotatis efter skörd, har det regelbundet getts dispens. En onödigt krånglig process, inte minst i skenet av regeringens intention att minska de administrativa pålagorna på lantbrukssektorn. Dessutom kan upprepade dispenser knappast anses trovärdiga.
Vi ställer oss frågande till Kemikalieinspektionens engagemang i frågan om nationella förbud. Av deras hemsida framgår att ”Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med kontroll av kemikalier”. Av detta drar Hushållningssällskapen slutsatsen att KemI skall kontrollera kemikalier genom att godkänna eller avslå ansökan om att få använda kemikalier t.ex. inom lantbrukssektorn. Att utifrån detta driva en linje för nationella förbud anser vi strider mot myndighetens roll och uppdrag. Det förefaller mycket märkligt att en myndighet föreslår förbud utan att ange relevanta skäl. Att hänvisa till framtida och eventuella ansökningar av idag ej förekommande växtskyddsmedel, kan knappast anses som skäl till förbud.


Vidare är det högst anmärkningsvärt att förslaget läggs utan en konsekvensbeskrivning för näring (jordbruket), hälsa (folkhälsan) och miljö.


Underlaget till yttrandet är framtaget av seniorkonsult Hans Augustinsson i dialog med seniorkonsult Nils Yngveson och Anders Hartman, utvecklingschef på Hushållningssällskapens förbund.

Läs hela yttrandet:

Yttrande: Förslag mot förbud vissa växtskyddsmedel (pdf)

 

 

För mer information, kontakta gärna:
Hans Augustinsson, Seniorkonsult, tel: 070-829 08 22
Nils Yngveson, Seniorkonsult, tel: 070-816 10 16
Anders Hartman, Utvecklingschef, tel: 08-545 278 03

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund