StartOm ossLandet runtKontaktNationella projektRemisserNyheterJesper Brobergs blogg
KSLA utlyser anslag för vetenskaplig forskning
Sök

C. F. LUNDSTRÖMS STIFTELSE STOCKHOLM

C. F. Lundströms Stiftelse lämnar i mars varje år anslag för vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar.

För utdelning disponeras ca 1 500 000 kronor årligen. Anslag ges i första hand till sådana projekt, där stiftelsens bidrag utgör en avgörande del av finansieringen. Beviljade bidrag för forskning överstiger normalt inte 150 000 kronor. Enskilda anslag, som överstiger 400 000 kronor, utdelas endast undantagsvis.

Anslag utdelas endast till svensk medborgare eller organisation och företrädesvis till ändamål, som inte kan påräkna bidrag på annat sätt. Studiestipendier, bidrag för deltagande i konferenser, symposier, kortare utbildningskurser utdelas inte; inte heller bidrag till medicinsk forskning. Bidrag utdelas inte för löpande kostnader, dvs. där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad.

Ansökan görs på särskild ansökningsblankett . Blanketten (Word och pdf) finns på www.ksla.se under rubriken Anslag & stipendier, C. F. Lundströms Stiftelse.

Till ansökan om bidrag skall bifogas kostnadsplan, som ska omfatta hela projektet, inte bara den del till vilken bidrag nu söks. Sökanden skall även ange vilka bidrag, som erhållits från eller söks hos annan anslagsgivare. Forskningsansökningar skall stödjas genom CV och publiceringslista.

Ansökan i original skall vara inlämnad till stiftelsen senast den 31 december varje år. Beslut angående beviljade anslag fattas i mars efterföljande år, varför besked tidigast kan påräknas i månadsskiftet mars/april.

Adress: C.F. Lundströms Stiftelse
c/o Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806, 113 86 STOCKHOLM
Tfn 08-5454 7700
Fax 08-5454 7710
Ytterligare information: www.ksla.seStiftelsen delar samtidigt ut bidrag till institutioner och föreningar som 

-  främjar vård och uppfostran av barn 
-  undervisar och utbildar i slöjder och näringar av allmännyttigt slag 
-  ger upplysning i nykterhetsfrågor eller stöd till drogbekämpning

Logga in... Hushållningssällskapens Förbund